มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-English
January 13, 2021
การอบรมความรู้เบื้องต้นระงับเหตุอัคคีภัย
January 13, 2021

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพพนักงานทุกคน เพราะหากพนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานก็จะมีร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไข้ ส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง จึงได้มีการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้นมา