ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ GMP-English
January 13, 2021
การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี-English
January 13, 2021

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้านสุขอนามัยและด้านการปฏิบัติตนเพื่อห่างไกลจากการติดโรงระบาดให้กับบุคลากรในบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด