การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์-English
January 13, 2021
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-English
January 13, 2021

ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ GMP

บริษัท เวอร์จิ้น ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท แฮปปี้ เดลิเวอรี่ จำกัด และ บริษัท เวอร์จิ้น โลจิสติกส์ จำกัด ในการนำระบบบริหารคุณภาพ GMP & ISO9001 : 2015 มาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการต่างๆของบริษัท เพื่อให้เกิดความสามารถในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบริบทและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ GMP & ISO9001 : 2015 โดยการให้ความสำคัญกับลูกค้า ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การมุ่งเน้นกระบวนการ การปรับปรุง การตัดสินใจ และการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท และหวังว่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่พร้อมไปด้วยศักยภาพของบุคลากร และการดำเนินงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล